Data privacy

A Perger és Binder BH 2010 Kft. által működtetett „BioHair” oldal, (www.biohair.hu – továbbiakban: Weboldal) tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a Weblapon történő kapcsolatfelvételhez szükséges adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Perger és Binder BH 2010 Kft. az Ön adatait szükség szerint, e kapcsolattartás keretében, a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a Perger és Binder BH 2010 Kft. (1132 Budapest, Visegrádi utca 3. 3. em. 2/A), vagy az iroda@biohair.hu e-mail címre küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.

1. Az adatkezelő megnevezése:

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Nyilatkozat) a Perger és Binder BH 2010 Kft. (1132 Budapest, Visegrádi utca 3. 3. em. 2/A, képviseli: Perger Gabriella, ügyvezető, e-mail cím: iroda@biohair.hu) mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett, a www.biohair.hu (a továbbiakban: Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú (2016. április 27.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza

2. A kezelt személyes adatok köre:

A honlapon üzenetkezelő rendszer működik, melyen a látogatók regisztráció nélkül küldhetnek üzenetet a weboldal üzemeltetőjének. Az üzenetküldés alkalmával, az üzentet küldő látogató publikus IP címe és a rögzítés időbélyege, valamint a látogató által megadott adatok (név, e-mail cím, üzenet, opcionálisan megadható telefonszám) kerülnek tárolásra.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. A tárolt adatok köre a következő: a megjelenítés dátuma és ideje, az adat neve, előzmény weboldal címe, ahonnan az illető oldal lekérésre került, IP cím, átvitt adatmennyiség, a használt operációs rendszer és böngésző.

Az adatkezelő a testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3. A szerver naplózása

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza..Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

Az adatkezelés célja, hogy a honlap látogatása során a szolgáltató az információtechnológiai rendszereinek biztonságát (visszaélések elkerülése), az oldal zavarmentes üzemeltetését biztosítsa, a weboldal működését optimalizálja.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja figyelemmel arra, hogy az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik weboldala biztonságos működéséhez.

A weboldal megtekintésekor a rendszer automatikusan minden oldalmegjelenítésekor böngészőjétől adatokat kér és azokat az ún. logfájlokban tárolja.

Az adatkezelés időtartama 30 nap.

4. A sütik (cookie-k) alkalmazása:

. A személyes adatok kezelésének célja: az adatkezelő weboldalának működtetése és a felhasználói élmény fokozása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), melyet bármikor visszavonhat. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

5. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése:

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése a kapcsolatfelvétellel kezdődik és azt az adatkezelő öt év elteltével törli. A felhasználó jogosult az adatkezelés időtartama alatt az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonni, és a kezelt adatok törlését kérni.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. adójogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a weboldalon történő kapcsolatfelvétel során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. Az adatkezelés általános szabályai:

Az adatkezelésre a felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A hozzájárulást felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, az adatkezelővel való kapcsolatfelvétellel, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a felhasználó és az adatkezelő közötti kapcsolattartás biztosítása. Az adatkezelő a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a kapcsolattartás során és annak érdekében tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Az adatkezelő a részére megadott személyes adatokat a működésétől eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelő részére megadott személyes adatok valóságáért kizárólag az azt megadó felhasználó felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

7. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás:

Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az adatkezelő külső személyeket vesz igénybe. Az adatkezelő ennek során biztosítja, hogy csak olyan külső személyeket vesz igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelésére és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az adatkezelő ezen felül a külső közreműködők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. A felhasználó személyes adatainak továbbítására és használatára a vonatkozó jogszabályokban kötelezően meghatározott esetben, illetve a felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult adatai törlésének kérésére.

Adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást felhasználó részére.

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy törlését kérni, mely kérelemnek az adatkezelő a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül köteles eleget tenni. Amennyiben a kérelem folytán az adatkezelő törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

A felhasználó a vonatkozó jogszabályok, így különösen az Info tv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez a kapcsolatfelvétel során harmadik fél vagy a felhasználó szándékosan valótlan adatokat ad meg vagy a weboldalak használata során bármilyen módon kárt okoz, úgy az adatkezelő jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. Az e-mail címek felhasználása:

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel a kapcsolattartás során:

Az e-mail címek kezelése elsősorban a felhasználó azonosítását, a felhasználó részéről felmerülő kérdések közlését és megválaszolását szolgálja a kapcsolattartás során, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

10. Egyéb rendelkezések:

Adatkezelő számítástechnikai rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a kapcsolatfelvételkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és lehetőséget biztosít számára, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogait gyakorolja, különösen az adatkezeléshez történő hozzájárulását megadja. Amennyiben a felhasználó az eltérő célú adatkezeléshez nem járul hozzá, azokat az adatkezelő fel nem használhatja.

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított szabályzatban foglaltakat.

Kelt: Budapest, 2018. augusztus 1.

Perger és Binder BH 2010 Kft.

If you have any comments or questions regarding our products or services, please contact us at iroda@biohair.hu!

2018 © BioHair Franchise Központ 

ÁLLJ SORBAN A MOBILODDAL!